© 2020 Sakurawagyu

Samen

Sakura Michifuku 507

Abstammung : Michifuku FB 1615 x Terakane Original Japanische Abstammung. Gendefektfrei Preis: 75.- Euro netto Sakura Yojimbo 342 Abstammung : Misakotochter x LMR Yojimbo Gendefektfrei Preis: 75.-Euro netto Sakura Kikuterushige 958 Abstammung : Kikuterushige x Suzuharu Preis : 25.- Euro netto
© 2020 Sakurawagyu

Samen

Sakura Michifuku 507

Abstammung : Michifuku FB 1615 x Terakane Original Japanische Abstammung. Gendefektfrei Preis: 75.- Euro netto Sakura Yojimbo 342 Abstammung : Misakotochter x LMR Yojimbo Gendefektfrei Preis: 75.-Euro netto Sakura Kikuterushige 958 Abstammung : Kikuterushige x Suzuharu Preis : 25.- Euro netto